IsNumeric Function

Handaara kiiro ikkitinota jifanno. Handaara kiiro ikkituro, assishsha Halaale woy Xara qoltanno.

Ganallo:

IsNumeric (Var)

Qolote guma:

Buulaancho

Eishshuwa:

Var: Jifa hasiratto handaara.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    IsNumeric(vVar) ' Xara Qolanno attami

    vVar = "123"

    IsNumeric(vVar) ' Halaale Qolanno attami

End Sub