ReDim Statement

Soorramaancho woy dira xawisanno.

Ganallo:

[ReDim]Dim VarSu'ma [(Gudate hanafi)] [VarDana Gede][, VarSu'ma2 [(Gudate hanafi] [VarDana gede][,...]]

Doorshshunni, marro waatamino dirate amado agarate Agari qaraqaale eishshu gede leda dandaatto.

Eishshuwa:

VarSu'ma: Soorramaancho woy diraye su'ma.

hanafi, Gudi: (KiiroteMiiilla=(gudi-hanafi)+1) miilla nna mashalaqqisaancho hakkigeeshsho tirtanno kiirote hornyuwa woy hegeraamma.

ReDim aantete deerrinni horonsi'ramiro, Hanafi nna Gudi kiirote handaarra ikka dandiitanno.

VarDana: Soorramaanchu daatu dana egensiisanno qaraqaale.

Qaraqaale: Soorramaanchu dana

Buulaancho:Buulaancho soorramaancho (Halaale, Xara)

Barra: Barru soorramaancho

Marro: Lame lolankete dargi soorramaancho (1.79769313486232x10E308 - 4.94065645841247x10E-324)

Intijere: Intijere soorramaancho (-32768 - 32767)

Seeda: Seeda intijere soorramaancho (-2,147,483,648 - 2,147,483,647)

Uduunnicho: Uduunnichu soorramaancho (Qinootenni calla tiramanno!)

[Tircho]: Tircho lolankete dargi soorramaancho (3.402823x10E38 - 1.401298x10E-45). Qaru qaali badaminokkiro, fooliishsho DefBool giddonni DefVar wido horonsi'rantanno geeshsha, soorramaanchu Tircho gede soorramanno.

Naannifikiima: Bati'ra 64,000 ASCII fikiimmuwa amadanno Naannifikiimate soorramaancho.

baxxaancho: Baxxaanchu soorramaanchi dana (baalanka dana amadanno hattono tirotenni qinaawanno).

LibreOffice Basic giddo, you soorramaano egensiisa dihasiisannohe. Ikkolanna kayinni, horonsi'rattora albaanni dira egensiisa hasiisannohe. baca egensiishsha badate taxxeessu malaate horonsi'ratenni soorramaancho Dim fooliishshonni egensiisa dandaatto. Soorramaancho dana egensiisate, su'munni aanchite danu-egensiishsha eessi woy muli qaraqaale horonsi'ri.

LibreOffice Basic badamino soorramaanchinni tirantino tircho woy baca-waate dira irkisanno. Pirogiraame muccisa hasiratto dirtto woy sha'a amadduro dira dandiitamanno. Dirate horo, kiirote handaarra woy soorramaano gede shallagantino mashalaqqisaano garinni miila iillisha dandaate.

Dirate Dim fooliishshonni egennantino indayisete hakkigeeshsho qineessate lame doogga no:

DIM borro(20) REM 21 Naannifikiimate Gede 0 nni 20 geeshsha kiirantanno miila

DIM borro(5-25) REM 21 Naannifikiimate Gede 5 nni 25 geeshsha kiirantanno miila

DIM borro$(-15 nni 5 geeshsha) REM 21 miila Naannifikiima Gede (0te ledo),

rem -15 nna 5 mereero kiiramanno

Soorramaano bare, daniweelo, cinaancho biddissanni woy assishshuwa giddo aantete deerrira REDim nni waatantturo soorramaancho ikkitanno. Dirate hakkigeeshsho mitteegge calla qineessa dandaatto kayinnilla soorra didandaatto. Aannete giddo barete bikka tirate kiirote handaarranni ReDim fooliishsho horonsi'dhe dira egensiisa dandaatto.

Lawishsha:

Sub ExampleRedim

Dim iVar() As Integer, iCount As Integer

ReDim iVar(5) As Integer

For iCount = 1 To 5

    iVar(iCount) = iCount

Next iCount

ReDim iVar(10) As Integer

For iCount = 1 To 10

    iVar(iCount) = iCount

Next iCount

End Sub