DefBool Statement

Danu-xawishshi fikiima woy qaraqaale badantinokkiro, DefBool fooliishsho fidalete hakkigeeshsho garinni soorramaanote gadimma daatu dana qineessitanno.

Ganallo:

Defxxx Fikiimmatehakkigeeshsho 1[, Fikiimmatehakkigeeshsho 2[,...]]

Eishshuwa:

Fikiimmatehakkigeeshsho: Letters that specify the range of variables that you want to set the default data type for.

xxx: Gadimma soorramaancho dana tirtanno qaraqaale:

Qaraqaale: Gadimma soorramaancho dana

DefBool: Buulaancho

Lawishsha:

' Soorramaanchu danira balaxi-tiro tiro:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

Sub ExampleDefBool

    bOK=TRUE ' bOK giddoyiidi buulaancho soorramaanchooti

End Sub