On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Kiirote handaara hornyonni irkire, pirogiraamete giddo ranches...baasa badantino xuruurra wido.

Ganallo:

N GoSub Somo1[, Somo2[, Somo3[,...]]]

KirHandaara ..WaHa'ri aana Somo1[, Somo2[, Somo3[,...]]]

Eishshuwa:

KiirHandaara: hiittenne xuruura pirogiraame beekkannoro tiranno 0 nna 255 mereero noo kiirote handaara. KirHandaara 0 ikkituro, fooliishsho diloosantanno. KiirHandaara 0tenni roorturo, pirogiraame (1 = Umi Somo; 2 = Layinki somo) handaara labbanno ofollate kiiro noose somo wido kubbitanno

Somaasincho: Gawalo xuruura ..Wa Ha'ri woy Cinaancho Ha'ri gano garinni.

Qaagishshu Bido

..Wa Ha'ri woy Ha'ri Cinaancho sumiimmo addimmo ikkitanno.


Lawishsha:

Sub ExampleOnGosub

Dim iVar As Integer

Dim sVar As String

  iVar = 2

  sVar =""

  On iVar GoSub Sub1, Sub2

  On iVar GoTo Line1, Line2

  Exit Sub

Sub1:

  sVar =sVar & " Cinaancho 1 nni...wido" : Qolo

Sub2:

  sVar =sVar & " Cinaancho 2 nni...wido" : Qolo

Line1:

  sVar =sVar & " Somo 1 " : ...WaHa'ri Ende

Line2:

  sVar =sVar & " Somo 2 "

Ende:

  MsgBox sVar,0,"On...GoSub"

End Sub