GoSub...Return Statement

Cinaancho biddissa woy assishshu giddonni somaasinchunni leellitino cinaancho biddissa abbanno. Somaasincho aante dagganno fooliishshuwa albisufi qolo fooliishsho geeshsha loosantanno. Hakkunni gedensaanni, pirogiraame GoSub fooliishsho aanntanno fooliishsho ledo sufaansantanno.

Ganallo:

Eishshuwa lai

Eishshuwa:

Cinaancho/Assishsha

fooliishsho taysha

Somaasincho

fooliishsho taysha

GoSub Somaasincho

Cinaancho/Assishsha Gudi

Somaasincho:

fooliishsho taysha

Qolo

Cinaancho/Assishsha Gudi

Ha'riCinaancho fooliishsho somaasinchunni leellitino cinaancho biddissa woy assishsha giddonni baadi cinaancho biddissa abbitanno. Somaasinchu su'mi ledote malaatinni (":") goofa hasiisannosi.

Qorophishu Bido

Pirogiraame GoSub roorannokki qolote fooliishsho iillitusiro, LibreOffice Basic so'ro sokka qolanno. Pirogiraame Cinaancho woy Assishsha albisufi Qolote foolishsho iillitara albaasse agurannota buuxate Cinaancho Gudi woy Assishsha Gudi horonsi'ri.


Konni woroonni noo lawishshi GoSub nna Qoli horo leellishanno. Pirogoraamete kifile lameegge loosatenni, pirogiraame horonsi'raanchunni e'ino lame kiiro goodesaame rumushsho shallagganno.

Lawishsha:

Sub ExampleGoSub

Dim iInputa As Single

Dim iInputb As Single

Dim iInputc As Single

  iInputa = Int(EoteSaaxine$ "Umi kiiro eessi: ","KiiroteEo"))

  iInputb = Int(EoteSaaxine$ "Layinkki kiiro eessi: ","KiiroteEo"))

  iInputc=iInputa

  GoSub SquareRoot

  "..ha godeessaame rumushsho";iInputa;" ";iInputc attami

  iInputc=iInputb

  GoSub SquareRoot

  Attami "Godeessaame rumushsho";iInputb;" is";iInputc

  Exit Sub

SquareRoot:

  iInputc=sqr(iInputc)

  Return

End Sub