For...Next Statement

... Albisufi yannate kiiro tayshsha mereero fooliishshuwa marro qolanno.

Ganallo:

Kiiraanchoho=Gudate hanafi [Qaafo qaafo]

fooliishsho taysha

[...ho fuli]

fooliishsho taysha

Albisufi [kiiraancho]

Soorramaano:

Kiiraancho: Diidote kiiraanchi kaimaho hornyo taalleenyu malaati(kaima) qiniiteenni gaamanno. Kiirote soorramaano calla addimmo ikkitanno. Diidote kiiraanchi Gudi sa'anno geeshsha soorramaanchu Qaafo garinni leexxanno woy dirranno.

Hanafi:Diidote kaimaho kaimu hornyo tiranno kiirote soorramaancho.

Gudi: Diidote goofimarchoho jeeffote hornyo tiranno kiirote soorramaancho.

Qaafo: Diidote kiiraancho ledatenna dirrisate hornyo qineessanno. Qaafo badantinokkiro, diidote kiiraanchi 1nni lexxanno. Tenna yannara, Gudi Hanafi roora hasiisannosi. Kiiraancho dirrisate, Gudi Hanafi nni aja hasiisannosi, nna Qaafote negeetive hornyo gaamama hasiisannose.

..ho Albisufi diido baalanta fooliishshuwa eishshuwatenni badantino yannate kiirora marro qoltanno.

Kiiraanchu soorramaanchi dirrannowote, LibreOffice Basic jeeffote hornyo iillitino gedeenni buuxanno. Kiiraanchu jeeffote hornyo sa'annanni, diido umisenni gooffanno.

..ho albisufi fooliishshuwa. Soorramaancho albisufi fooliishsho gedensaanni bada hoogittoro, Albisufi umisinni xaa ..ho fooliishsho leellishanno.

0te lexxo badittoro, ..Ho nna Albisufi marro qolantanno.

Kiiraancho soorramaancho wororritte kiiratto yannara, LibreOffice Basic Alilolanke woy worilolanke buuxanno. Diiddo Kiiraanchu Gudi(Posetive Qaafote hornyo) roorannowote woy Gudi(negative Qaafo hornyo)ajannowote goofanno.

Diiddo fulate Fuli fooliishsho horonsi'ri. Tini fooliishsho..Ho albisufi diiddo giddo ikka hasiisannose. Konni woroonni noo garinni fulote ikkito jifate ...ikkiro fooliishsho horonsi'ri:

.....Ho

fooliishshuwa

If condition = True Then Exit For

fooliishshuwa

Albisufi

Qaagiishsha: Qoqqowamino ..Ho Albisufi diiddo giddo, diido ikkitote gobbaanni ..Ho Fulinni fulittoro, mitte diido calla fultanno.

Lawishsha

Konni woroonni noo lawishshi babbaxitino amadonni wonshantino naanni-fikiimate dirto 10 miillanni(sEo) dirate kaa'lanno:

Sub ExampleSort

Dim sEntry(9) As String

Dim iCount As Integer

Dim iCount2 As Integer

Dim sTemp As String

  sEntry(0) = "Baxiso"

  sEntry(1) = "Hayyeesso"

  sEntry(2) = "Dooyyamo"

  sEntry(3) = "Kaayyamo"

  sEntry(4) = "laalimo"

  sEntry(5) = "Kajawa"

  sEntry(6) = "Doogiso"

  sEntry(7) = "Waayyiso"

  sEntry(8) = "Salleela"

  sEntry(9) = "Boontu"

  For iCount = 0 To 9

    For iCount2 = iCount + 1 To 9

      If sEntry(iCount) > sEntry(iCount2) Then

        sTemp = sEntry(iCount)

        sEntry(iCount) = sEntry(iCount2)

        sEntry(iCount2) = sTemp

      End If

    Next iCount2

  Next iCount

  For iCount = 0 To 9

    Print sEntry(iCount)

  Next iCount

End Sub