IIf Statement

Shallagantino handaara korkaataancho hornyo irkire, lamente giddonni mitte assishsha guma qolanno.

Ganallo:

IIf (Handaara, HandaaraHalaale, HandaaraXara)

Eishshuwa:

Handaara: Shallagga hasiratto handaara. Handaara Halaale ikkite shallaganturo, assishsha HandaaraHalaale guma qoltanno, kuni ikka hoogiro kayinni, HandaaraXara guma qoltanno.

HandaaraHalaale, HandaaraXara: Korkaataanchu shallaggo irkidhe assishshate gumi gede higganno handaara.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho