Timer Function

Hashshi mereerinni hanaffe sa'ino sekondete kiiro baddanno hornyo qolanno.

Qaagishshu Bido

Umo Yannate assishsha abbatenna "Seeda" daatu danira gaamate umo soorramaancho egensiisa hasiisannohe, kunni ikka hoogiro,Barru hornyo qolamanno.


Ganallo:

Timer

Qolote guma:

Barra

Lawishsha:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Sekondeeti hashshimereerinku "

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Qiniite("00" & lHour , 2) & ":"& Qiniite("00" & lMin , 2) & ":" & Qiniite("00" & lSec , 2) ,0,"Yanna"

End Sub