DateDiff Function

Lame uyinoonni barri hornyuwa mereero noo barru kiiro qolanno.

Ganallo:

DateDiff (Ledi, Barra1, Barra2 [, Lamala_hanaffanno [, Diru_hanafanno]])

Qolote guma:

Kiiro.

Eishsha:

Ledi - Konni woroonni noo shaenni naannifikiimate shallagote handaara, barru seendille badanni.

Ledi (naanni-fikiimate hornyo)

Tittirsha

yyyy

Diro

b

Bocuboco

a

Agana

d

Diri barra

l

Loosubarruwa

ll

Diri lamala

b

Barra

y

Saate

d

Daqiiqa

s

Sakonde


Barra1, Barra2 - Heewisantannota lamenta barru hornyuwa.

Lamala_hanaffanno - Lamalanniha kaimu barra badanno baxi giwo eishsha.

Lamala_hanafo hornyo

Xawishsha

0

Amuraatu gadimmate guma horonsi'ri

1

Sambata(gadimma)

2

Sanyo

3

Masanyo

4

Roowe

5

Hamuse

6

Arbe

7

Qidaame


Diro_hanafa - Diru kaima lamala badanno doorshshu eishsha.

Diri_kaima hornyo

Xawishsha

0

Amuraatu gadimma guma horonsiri

1

Lamala 1 arfaasa lamalaati, 1ha (gade)

2

Lamala 1 dirunnita shoole woy shoolete ale barruwa amaddanno umi lamalaati

3

Lamala 1 haaru diri barruwa calla amadanno umi lamalaati


Lawishsha:

Sub example_datediff

    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")

End Sub