WeekDay Function

BarruAante woy BarruHornyo assishshinni loosannonna aantete barri kiironni malaatisantanno hattono LoosuBarruwa aante leellitanno kiiro marro qolanno.

Ganallo:

LoosuBarra (Kiiro)

Qolote guma:

Intijere

Eishsha:

Kiiro: lamalanta(1-7) barruwa shallagate kaa'lannoha aantete barra amadanno intijere shallagote handaaraati.

Konni woroonni noo lawishshi LoosuBarruwa assishsha horonsi're lamalanta barruwa afa dandaanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleWeekDay

Dim sDay As String

' Lamalante barruwa marro qoli hattono leellishi

  Select Case WeekDay( Now )

    Case 1

      sBarra="Sanbata"

    Case 2

      sBarra="sanyo"

    Case 3

      aBarra="Masanyo"

    Case 4

      sBarra="Roowe"

    Case 5

      sBarra="Hamuse"

    Case 6

      sBarra="Arbe"

    Case 7

      sBarra="Qidaame"

  End Select

  MsgSaaxine "" + sBarra,64,"Techo Barri"

End Sub