MkDir Statement

Daatu tareessaancho aana haaro furcho kalaqanno.

Ganallo:

MkDir Borro Naanni-fikiimate Gede

Eishshuwa:

Borro: kalaqantanno furchu su'manna haruma badanno naanni-fikiimate handaara. Hattono URL Qaagiishsha horonsi'rano dandaatto.

Harumu tiraminokkiro, furchu xaa furchi giddo kalaqamanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

76 Harumu diafamino

Lawishsha:

Sub ExampleFileIO

' Faylete uurrinshsho assishshuwara lawishsha

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 Naannifikiimate gede ="Jifi"

Const sFayle2 Naannifikiimate gede = "Hinkiilamino.tmp"

Const sFayle3 Naannifikiimate gede = "Su'ma soorrantino.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  Dir(sSubDir1,16)="" ikkiro ' Furchu hee'rannoni?

    MkDir sSubDir1

    MsgSaaxine sFayle,0,"Furcho kalaqi"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgSaaxine fSysURL(CurDir()),0,"Xaa furcho"

  MsgBox sFayle & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Kalaqote yanna"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Faylete seendille"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Faylete sona"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Adarricho furcho giddo su'ma soorri

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'baala sona huni

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Haaro faylete sona"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' URL giddo amuraatu haruma woleessanno

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' DOSnni ledote malaate 

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function