Input# Statement

Fa'nantino aantete fayle giddonni daata nabbawanno.

Ganallo:

Eo #FayleteKiiro Intijerete Gede; var1[, var2[, var3[,...]]]

Eishshuwa:

FayleteKiiro: Nabbawa hasiratto daata amaddanno faylete kiiro. Fayle INPUT qaraqaale horonsi'ratenni Foolishsho fani nni fa'nama hasiissannose.

var: Fa'nantino fayle giddonni nabbawantanno hornyuwa gaamatto kiirote woy naannifikiimate soorramaancho.

Eo# fooliishsho fa'nantino faylenni kiirote hornyuwa woy naannifikiimmuwa nabbabbe daata mittu woy mittu roore soorramaano wido gaantanno. Kiirote soorramaanchi umi xuruuri qolaanchi (Asc=13), xuruuru wonsho (Asc=10), foonqe, woy taxxeessu malaati geeshsha nabbawamanno. Naannifikiimate soorramaano umi xuruuri qolaanchi (Asc=13), xuruuru wonsho (Asc=10), woy taxxeessu malaati geeshsha nabbawantanno.

Daatunna daatu dani fa'nantino fayle giddo "Var" eishshi giddo sa'anno soorramaano gede addaaricho aante hornyo giddo leellama hasiissannose. Kiirote soorramaanchira kiiro ikkinokkiha gaamittoro, "Var" "0" hornyo gaamanno.

Taxxeessu malaatinni badantino maareekkubba naannifikiimate soorramaanchira digaamantanno. Faylete giddo maqishshu malaatta(") dila'antanno. Kore fikiimmuwa faylete giddonni nabbawa hasirittoro, naxa borrote faylla(attamantanno fikiimmuwa calla amaddanno faylla) mittu mittunku xuruurira nabbawate Xuruuru Eo# fooliishsho horonsi'ri.

Daatu miila nabbabbanna faylete gumulo iillituro, so'ro kalaqanteenna ha'rinsho mirciishantanno.

Lawishsha:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iCount As Integer

Dim sName As String

Dim sValue As Integer

Dim sFileName As String

 

sFileName = "c:\data.txt"

iCount = Freefile

 

' Faylete daata borreessi ( gedensaanni Eotenni nabambeemmoha )

Open sFileName For Output As iCount

sName = "Hamburg"

sValue = 200

Write #iCount, sName, sValue

sName = "New York"

sValue = 300

Write #iCount, sName, sValue

sName = "Miami"

sValue = 459

Write #iCount, sName, sValue

Close #iCount

 

iCount = Freefile

' Eo horonsi'dhe daatu fayle nabbawi

Open sFileName For Input As iCount

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Close #iCount

End Sub