Hasaawa Proraamete Koodenni Fananni

Kalaqootto hasaawira LibreOffice BASIC xullaallo giddo, hasaawu gaamamino mojule su'mi giggishsha qiphisatenni hasaawu muccisaancho aguri. Su'mu giggishshi xullaallote woroonni no.

Hasaawa1Leellisha cinaancho biddissara konni woroonni noo koode surki. Konni lawishshi giddo, kalaqootto hasaawi su'mi "Hasaawa1" ikkanno:

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

"HasawaHogowi" horonsi'rittokkinni koode konni woroonni noo garinni woshsha dandaatto:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Tenne koode loosatto yannara, "Hasaawa1" fa'namanno. Hasaawa cufate, umu gaxi aana cufi ilka(x) qiphisi.