Qara hasaawuwa Kalaqanni

  1. Uduunne - Maakiro - Hasawuwa Qineessi Doori, hakkinni Haaro kiphisi.

  2. Hasaawote su'ma uyi, hakiinni Ee kiphisi. Hasaawo gedensa su'ma soorrate gigishshu aana qiniiteenni qiphisi

  3. Muccisi kiphisi. Qara hasaawote muccisaanchi fananno hattono fano hasaawo amadino.

  4. Uduunnu Saaxine gaxa laoottokki ikkiro, Uduunnu Saaxinegaxa fanate Qororaasincho Surki bido mule noo worbicho kiphisi.

  5. Qorqoraasincho kalaqate uduunnicho kiphisse hasaawote giddo goshooshi.