රාමු තීරුව

රාමුවක් තෝරාගෙන ඇති අවස්ථාවක,එය සැකසීමට සහ ස්ථානගත කිරීමට වැදගත්වන කෘත්‍යයන් (Functions) රාමු තීරුව මගින් සපයයි.

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

දැවටුම නවත්වන්න

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.ඔබට මේ සැකසීම් දැවටුමසකසන ප‍ටිති පිටු‍වෙනුත් තෝරා ගැනීමට හැකිය.

අයිකනය

එතීම අක්‍රීය කරන්න

දැවටුම සක්‍රියව ඇත

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

අයිකනය

පිටු එතීම

දවටන්න

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.ඔබට මේ සැකසීම් දැවටුමසකසන ප‍ටිති පිටු‍වෙනුත් තෝරා ගැනීමට හැකිය.

අයිකනය

තුලින් ඔතන්න

වමට පෙළගස්වන්න

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

අයිකනය

වම

පෙළ

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

අයිකනය

මෑද

පෙළ

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

අයිකනය

දකුණ

වමට පෙළගස්වන්න

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

අයිකනය

ඉහළ

Align Vertical Center

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

අයිකනය

මෑද

වමට පෙළගස්වන්න

තෝරාගත් වස්තුවල වම් කෙළවරවල් පෙළගස්වයි. Draw හෝ Impress සදහා තෝරාගෙන ඈත්තේ එක් වස්තුවක් නම්, එම වස්තුවේ වම් කෙළවර පිටුවේ වම් දාරයට පෙළගස්වයි.

අයිකනය

පහළ

නිල්

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

අයිකන

දාරය

ගොනුවෙන්

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

 නිරූපකය

Line Style

දාරයේ වර්ණය

යම්කිසි වස්තුවක දාරයේ වර්ණය වෙනස් කිරීම සඳහාදාරයේ වර්ණය මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරීමට රේඛාවේ වර්ණය(දාරයේ) අයිකනය ක්ලික් කරන්න.

 නිරූපකය

රේඛාවේ වර්ණය(දාරයේ)

පසුබිම් වර්ණය

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

 අයිකනය

පසුබිම් වර්ණය

රාමුවෙහි ලක්ෂණ

එකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක පෙළ හෝ වස්තූන් කොලම සැලැස්මක් නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කල හැකි රාමුවක් ඇතුලත් කරයි.

අයිකනය

රාමුවේ වත්කම්

ඉර

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

අයිකනය

ඉදිරියේ නියමු

ඉර

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

අයිකනය

Send to Back

සොයන්න

Allows you to switch between anchoring options.

අයිකනය

Change Anchor

සබැඳුම

Links the selected frame to the next frame. The text automatically flows from one frame to another.

නිරූපකය

සබැඳූ රාමු

සබැඳුම

Breaks the link between two frames. You can only break the link that extends from the selected frame to the target frame.

නිරූපකය

සබැඳූ රාමු