හැඩතල තීරුව

හැඩතල තීරුව තුළ බොහෝ පෙළ හැඩතල ගැන්වීම සඳහා වන විධාන අඩංගු‍ වේ.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

 නිරූපකය

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

නිල්

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

අයිකනය

Font Name

නිල්

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

වර්ණ

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

අයිකනය

Bold

ජායාව

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

අයිකනය

Italic

රේඛාව

Underlines or removes underlining from the selected text.

අයිකනය

Underline

පෙළ

Aligns the selected paragraph(s) to the left page margin.

අයිකනය

වමට පෙළගස්වන්න

පෙළ

Centers the selected paragraph(s) on the page.

අයිකනය

පෙළ

Aligns the selected paragraph(s) to the right page margin.

අයිකනය

දකුණට පෙළ ගස්වන්න

අලවන්න

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right page margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

අයිකනය

Justified

අංකනය අරින්න/වහන්න

Adds or removes numbering from the selected paragraphs. To define the numbering format, choose Format - Bullets and Numbering. To display the Bullets and Numbering Bar, choose View - Toolbars - Bullets and Numbering.

නිරූපකය

අංකනය අරින්න/වහන්න

Bullets On/Off

Assigns bullet points to the selected paragraphs, or removes them from bulleted paragraphs.

 නිරූපකය

Bullets On/Off

ඈනවුම් අඩුකිරීම

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

 නිරූපකය

ඈනවුම අඩුකිරීම

ඈනවුම් අඩුකිරීම

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

නිරෑපකය

ඈනවුම අඩුකිරීම

අකුරුවල වර්ණය

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

අයිකනය

Font Color

ඉස්මතු කිරීම

Applies the current highlight color to the background of a text selection. If no text is selected, click the Highlight Color icon, select the text that you want to highlight, and then click the Highlight Color icon again. To change the highlight color, click the arrow next to the Highlight Color icon, and then click the color that you want.

 අයිකනය

Highlight Color

පසුබිම් වර්ණය

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

 අයිකනය

පසුබිම් වර්ණය

අමතර අයිකන

අකුරු විශාල කරන්න

තෝරාගත් අකුරු පෙළෙහි විශාලත්වය වැඩි කරයි.

අකුරුවල විශාලත්වය අඩු කරන්න

‍තෝරාගත් අකුරු පෙළෙහි විශාලත්වය අඩු කරයි.

If CTL උදව් සබලයි. අමතර අයිකන දෙකක් දැකගත හැක.

වමේ සිට දකුණට

වමේ සිට දකුණට යාම සඳහා වන අයිකනය

අකුරු ලියැවෙන්නේ වමේ සිට දකුණටයි

දකුණේ සිට වමට

 දකුණේ සිට වමට යාම සඳහා අයිකනය

The text formatted in a complex text layout language is entered from right to left.