මෙවලම්

අක්ෂර වින්‍යාසය පරීක්ෂා කරන මෙවලම් ද, ඔබේ ලිපියට එක්කර ගත හැකි සැරසිලි එකතුවක්ද, මෙනු අවශ්‍ය ලෙස සකසා ගැනීමට සහ වැඩසටහන සඳහා ඔබේ අඪිරුචීන් සකසා ගැනීමට අදාළ මෙවලම්ද අන්තර්ගත වේ.

සියල්ල තෝරන්න

Checks spelling manually.

LibreOffice මූලික

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

පිටු පෙරදසුන

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Chapter Numbering

Specifies the number format and the hierarchy for chapter numbering in the current document.

පේළි අංකනය

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Numbering tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

පාද සටහන්

Specifies the display settings for footnotes and endnotes.

ග්‍රන්ථ නාමාවලි දත්ත සමුදාය

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

තැපැල් සංයෝජක විශාරද - ලේඛනය සකසන්න

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send e-mail messages to many recipients.

තෝරා පෙළගස්වන්න

Sorts the selected paragraphs or table rows alphabetically or numerically. You can define up to three sort keys as well as combine alphanumeric and numeric sort keys.

ක්ෂේත්‍ර

Calculates the selected formula and copies the result to the clipboard.

ක්ෂේත්‍ර

Updates items in the current document that have dynamic contents, so as fields and indexes.

සන්නිවේදන ක්‍රියාකරවන්න

Opens the Media Player window where you can preview movie and sound files as well as insert these files into the current document.

මෙනුව

ඩන් ඔබ කරන්න පටිගත කිරීම සහ සංස්කරණය කරනය කිරීම විශල ලෙස.

දිගුව(extension) කලමණාකරැ

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

XML ෙපරහන් සැකසුම්

මගින්XML ෙපරහන් සැකසුම්ෙකාටුව විවෘත කරයි.එමගින් ඔබට XML ලිපිෙගානු ලබාගෑනීම හා යෑවීම සදහා ෙපරහන් නිර්මාණය කිරිමට, සෑකසිමට, මැකිමට, පරික්ෂා කිරිමට හෑකිය.

ස්වයං නිවැරදි කිරීමේ විකල්ප

Sets the options for automatically replacing text as you type.

ස්වයං පෙළ

ස්වයං පෙළ නිර්මාණය, සංස්කරණය හෝ ඇතුළු කිරීම සිදු කරයි. ඔබට ආකෘතික පෙළ, රූප සහිත පෙළ, වගු, සහ ශ්‍රේණි ස්වයං පෙළ ලෙස ගබඩා කල හැක. ස්වයං පෙළ ඉක්මනින් ඇතුලත් කිරීමට, ඔබගේ ලේඛනය තුලදී ස්වයං පෙළ සඳහා වන කෙටිමං යතුර ඔබා, ඉන්පසුව F3 ඔබන්න.

අවශ්‍ය පරිදි සකසා ගන්න

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Options

This command opens a dialog for a customized program configuration.