සංස්කරණය කරන්න

දැනට ලියමින් පවතින ලිපියේ අන්තර්ගතය සංස්කරණය කිරීමට අවශ්‍ය විධාන මෙම මෙනුව තුළ අඩංගු වේ

රේඛාව

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

පටිගත කරන්න

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Repeat

Repeats the last command. This command is available in Writer and Calc.

අලවන්න

Removes and copies the selection to the clipboard.

රේඛාව

Copies the selection to the clipboard.

අලවන්න

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

අලවන්න

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

සියල්ල තෝරන්න

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Selection Mode

Choose the selection mode from the submenu: normal selection mode, or block selection mode.

පෙළ තෝරන්න

ඔබට කියවීම පමණක් කළහැකි ලේඛණ පෙළ හෝ උදව් වලදී තොරාගැනීමේ කර්සරය ක්‍රියාත්මක කලහැක. සංස්කරණ - පෙළ තෝරන්න හෝ කියවීම පමණක් කළහැකි ගොණුවේ ප්‍රකරණ මෙනුව විවෘත කර පෙළ තෝරන්න තොරාගන්න. තොරාගැනීමේ කර්සරය නිවි නිවී නොදැල්වේ.

Direct Cursor Mode

Allows a user to click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

ස්ථරය

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

සොයා ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න

Finds or replaces text or formats in the current document.

Go to Page

Opens the Navigator window on the Page Number spin button, so you can enter in a page number.

රේඛාව

Lists the commands that are available for tracking changes in your file.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

පාද සටහන/අවසන් සටහන

Edits the selected footnote or endnote anchor. Click in front of the footnote or endnote, and then choose this command.

සුචි ප්‍රවේශය

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/02160000.xhp#index_entry_text not found).

ලේඛන නාමාවලි ප්‍රවේශය

Edits the selected bibliography entry.

ක්ෂේත්‍ර

Opens a dialog where you can edit the properties of a field. Click in front of a field, and then choose this command. In the dialog, you can use the arrow buttons to move to the previous or the next field.

සබැඳි

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

රූ අනුරූපිතය

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

විවෘත කරන්න

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

ක්ෂේත්‍ර

Change the data sources for the current document. To correctly display the contents of inserted fields, the replacement database must contain identical field names.

ගොනුව සංස්කරණය කරන්න

ගොනුව සංස්කරණය කරන්න නිරූපකය මගින් සංස්කරණ ප්‍රාකාරය සක්‍රිය හෝ අසක්‍රිය කළහැක.