පිටු කඩන ඇතුලත් කිරීම හා ඉවත් කිරීම

LibreOffice uses page styles to specify the layout of a page, including the page orientation, background, margins, headers, footers, and text columns. To change the layout of an individual page in a document, you must create and apply a custom page style to the page.

Changing Page Orientation

Changing Page Background

To Define a New Page Style

 1. Choose View - Styles.

 2. Click the Page Styles icon.

 3. පිටු මෝස්තර ලැයිස්තුවෙන්, "දකුණු පිටුව" දකුණු ක්ලික් කර වෙනස් කරන්න යන්න තෝරන්න.

 4. On the Organizer tab, type a name in the Name box.

 5. පහතින් ළුකක් කරන්න.

 1. Use the tabs in the dialog to set the layout options for the page style, and then click OK.

To Apply a Page Style

 1. Click in the page that you want to apply the page style to.

 2. Choose View - Styles, and then click the Page Style icon.

 3. Double-click a name in the list.

To Apply a Page Style to a New Page

 1. ඔබේ ලේඛනයෙහි අළුත් පිටුවක් පටන් ගැනීමට අවශ්‍ය තැන ක්ලික් කරන්න.

 2. ඇතුල්කරන්න - අතින් ඇතුලත් කරන බෙදුම තෝරන්න.

 3. Select Page break.

 4. In the Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. හරි ක්ලික් කරන්න.

Page Numbers

About Headers and Footers

දැනට ඇති පිටුව මත පදනම්ව පිටු මෝස්තරයක් නිර්මාණය කිරීම

Inserting a Chapter Name and Number in a Header or a Footer

Formatting Headers or Footers

Changing the Default Template