අංකනය නැවත පටන් ගැනීම

Restarts the text numbering. This is only visible when the cursor is positioned within numbered or bulleted text.

නිරූපකය

අංකනය නැවත පටන් ගැනීම