වස්තුව

තෝරාගත් වස්තුවේ ගුණ සංස්කරණය කිරිමට උපමෙනුවක් විවෘත කරයි.

Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

රේඛාව

Sets the formatting options for the selected line.

වපසරිය

Sets the fill properties of the selected drawing object.

පෙළ උපලක්ෂණ

තෝරා ගත් ඇඳීමේ හෝ පෙළ වස්තුවේ ඇති පෙළ සඳහා නැංගුරම් ගුණ හා සැලැස්ම සකසයි.

පෙළ උපලක්ෂණ

Edits Fontwork effects of the selected object that has been created with the previous Fontwork dialog.