වගු සඳහා ස්වයං ආකෘතිකරණය

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

To access this command...

වගුව - ස්වයංක්‍රීය හැඩසවිය (කර්සරය වගුව තුල තිබියදී) තෝරන්න


වගුවක් සඳහා ස්වයං ආකෘතිකරණය යෙදීම

  1. ඔබට ආකෘතිකරණය කිරීමට අවශ්‍ය කොටු තෝරන්න. නැතිනම් වගු කොටුවක් මත ක්ලික් කරන්න.

  2. වගු - ස්වයං ආකෘතිකරණය තෝරා, ඔබට යෙදීමට අවශ්‍ය ආකෘතිය මත ක්ලික් කරන්න.

  3. හරි ක්ලික් කරන්න.

ආකෘතිකරණ කරන්න

වගු සඳහා ලබා ගත හැකි ආකෘතිකරණ මෝස්තර ලැයිස්තුගත කර පෙන්වයි. Cඔබට යෙදීමට අවශ්‍ය ආකෘතිය තෝරා, හරි ක්ලික් කරන්න.

එකතු කරන්න

Adds a new table style to the list.

  1. Format a table in your document.

  2. Select the table, and then choose Table - AutoFormat Styles.

  3. හරි ක්ලික් කරන්න.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

මකා දමන්න

Deletes the selected table style. You cannot delete the "Default Style" table style.

ආකෘතිකරණය

Select the formatting attributes that you to include in the selected table style.

Number format

Includes numbering formats in the selected table style.

අකුර

Includes font formatting in the selected table style.

එල්ලයට

Includes alignment settings in the selected table style.

දාරය

Includes border styles in the selected table style.

Pattern

Includes background styles in the selected table style.

නැවත නම් කරන්න

Changes the name of the selected table style. You cannot rename the "Default Style" table style.