සූචක

Deletes the selected column(s) from the table.

This command is only available if the cursor is in a table.

To access this command...

වගුව - මකන්න - පේලිතෝරන්න

වගුවතීරුව මත ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

තීරුව මකන්න