ක්ෂේත්‍ර

Deletes the selected row(s) from the table.

To access this command...

Choose වගුව - මකන්න - පේලි

වගුවතීරුව මත ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

පේලියක් මැකීම