පාදසටහන/අක්සටහන

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

To access this command...

ඇතුලත් කරන්න - ‍කොටස - පාදම සටහන්/අවසාන සටහන් ටැබය තෝරන්න

හැඩසවිය - ‍කොටස් - විකල්ප බොත්තම තෝරා පාදම සටහන්/අවසන් සටහන් ටැබය තෝරන්න


පාදසටහන

Collect at end of text

Adds footnotes at the end of the section. If the section spans more than one page, the footnotes are added to the bottom of the page on which the footnote anchors appear.

Restart numbering

Restarts the footnote numbering at the number that you specify.

Start at

Enter the number that you want to assign the footnote.

Custom format

Specifies a custom numbering format for footnotes. This check box is only available if the Restart numbering check box is selected.

Before

Enter the text that you want to display in front of the footnote number.

Spin button own format

Select the numbering style for the footnotes.

After

Enter the text that you want to display after the footnote number.

අක්සටහන

Collect at end of section

Adds endnotes at the end of the section.

Restart numbering

Restarts the endnote numbering at the number that you specify.

Start at

Enter the number that you want to assign the endnote.

Custom format

Specifies a custom numbering format for endnotes. This check box is only available if you the Restart numbering check box is selected.

Before

Enter the text that you want to display in front of the endnote number

Spin button own format

Select the numbering style for the endnotes.

After

Enter the text that you want to display after the endnote number.