සූචක

Indents the section with a left and right margin.

To access this command...

ඇතුලත් කරන්න - කොටස - අනුච්ඡේදක ටැබය හෝ හැඩසවිය - පේෂයතෝරන්න


Before section

Specifies the indents before the section, at the left margin.

After section

Specifies the indents after the section, at the right margin.

Insert Section

ක්ෂේත්‍ර