ක්ෂේත්‍ර

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

To access this command...

දසුන - ජාල ආකෘතියතෝරන්න

මෙවලම් තීරුවේ, ක්‍රියාත්මක කරන්න

Icon

Web