මෙනු

පහත කොටසින් මෙනු සහ සංවාද කවුලු සදහා අදාල උදව් මාතෘකා ලැයිස්තුගත කරයි.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


ගොනුව

මෙම විධානය වර්ථමාන ලේඛණයකට ඇතුලු විමට,නව ලේඛණයක් විවෘත කිරීමට හෝ ඉල්ලීමක් වසා දැමීමට යොදා ගත හැක.

ගොනුව

දැනට ලියමින් පවතින ලිපියේ අන්තර්ගතය සංස්කරණය කිරීමට අවශ්‍ය විධාන මෙම මෙනුව තුළ අඩංගු වේ

ගොනුව

මෙම වට්ටෝරැව තුල ඇති විධානය, ලේඛණයක් තිරය මත දර්ශනය කිරීම පාලනය කිරීමට යොදා ගත හැක.

මිනුම් රූල

මෙම තුල ඇති විධාන යොදාගන්නේ නව අංග ලේඛණ වලට, උදාහරණ ලෙස, ප්‍රස්තාර ලෙස, වස්තු ලෙස, වි‍ශේෂ අංග සහ අනෙකුත් ලේඛණ වලට ඇතුලු කිරීමටයි.

ගොනුව

දරන විධාන හැඩතල,සැලසුම් සහ තෘප්ත සහ ඔබේ ‍ලේඛණය සඳහායි.

ඉලිප්සය

This menu provides slide management and navigation commands.

තිර පෙන්වනය

Contains commands and options for running a presentation.

මෙවලම

අක්ෂර වින්‍යාසය පරීක්ෂා කරන මෙවලම් ද, ඔබේ ලිපියට එක්කර ගත හැකි සැරසිලි එකතුවක්ද, මෙනු අවශ්‍ය ලෙස සකසා ගැනීමට සහ වැඩසටහන සඳහා ඔබේ අඪිරුචීන් සකසා ගැනීමට අදාළ මෙවලම්ද අන්තර්ගත වේ.

ගොනුව

ලේඛණ කවුළු සැකසීම් හා දර්ශණය කිරීම සදහා අදාල වන විධානයන් අන්තර්ගත වේ.

කණ්ඩායම

The Help menu allows you to start and control the LibreOffice Help system.