සටහන

Inserts a new table into the current slide or page.

To access this command...

ඇතුල් කරන්න - පැතිරුම් පත්‍ර තෝරන්න

මෙවලම් තීරුවෙන් ඇතුල් කරන්න, ක්ලික් කරන්න

අයිකනය

පැතිරුම් පත්‍රය