පේළි

සක්‍රීය කොටුවට ඉහළින් නව පේළියක් ඇතුල් කරයි. ඇතුල් කරන පේළි සංඛ්‍යාව තෝරා ගත් පේළි සංඛ්‍යාවට සමාන වේ. පවතින පේළි පහළට තල්ලු වේ.

To access this command...

සන්දර්භ මෙනුවේ කොටුවක, ඇතුල් කරන්න - පේළිතෝරන්න