වගු දත්ත තීරුව

The Form Design toolbar becomes visible as soon as you select a form object when working in the design mode.

තෝරන්න

අයිකනය

This icon switches the mouse pointer to the select mode, or deactivates this mode. The select mode is used to select the controls of the current form.

Design Mode On/Off

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

අයිකනය

Design Mode on/off

නැවුම් කිරීම

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

අයිකනය

පාලකය

නැවුම් කිරීම

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

අයිකනය

Form

Data Navigator

Specifies the data structure of the current XForms document.

නිල්

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

අයිකනය

Form Navigator

Add Field

Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.

අයිකනය

Add Field

පටිත්ති අනුපිලිවෙළ

පටිත්ති අනුපිලිවෙළසංවාදයහි ඔබට ඔබ tab යතුර භාවිතයෙන් අවධානය යොමු වෙන පාලක ක්ෂේත්‍ර අනුපිලිවෙළ වෙනස් කිරීමට හැකිය.

අයිකනය

Activation Order

සැලසුම් ප්‍රකාරයෙන් විවෘත කරන්න

සැලසුම් ප්‍රකාරය ලෙස පෝරම විවෘත වේ.එම නිසා පෝරමය සංස්කරණය කල හැක.

අයිකනය

සැලසුම් ප්‍රකාරයෙන් විවෘත කරන්න

Automatic Control Focus

අයිකනය

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

අයිකනය

පිහිටීම සහ විශාලත්වය

සොයන්න

Allows you to switch between anchoring options.

අයිකනය

Change Anchor

ඉර

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

අයිකනය

ඉදිරියේ නියමු

ඉර

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

අයිකනය

Send to Back

කණ්ඩායම

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

අයිකනය

කන්ඩායම

කණ්ඩායම

Breaks apart the selected group into individual objects.

අයිකනය

Ungroup

කණ්ඩායම

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

අයිකනය

Enter Group

කණ්ඩායම

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

අයිකනය

Exit Group

එල්ලයට

Modifies the alignment of selected objects.

 නිරූපකය

එල්ලයට

ජාලකය සඳහා කඩාගන්න

Specifies whether to display the grid.

 නිරූපකය

සංදර්ශණය කිරීමේ මග පෙන්වීම්

ජාලකය සඳහා කඩාගන්න

Specifies that you can move objects only between grid points.

 නිරූපකය

මගපෙන්වීමට ගාවන්න

සෙලවෙන විට මෙහෙයවීම

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon

Helplines While Moving