වගු තීරුව

ඔබට වගු සමගින් වැඩ කිරීමේදී අවශ්‍ය වන කෘත්‍යයන්වගු තිරුවේ අන්තර්ගත වේ. එය දිස්වන්නේ ඔබ මූසිකය වගුව තුළට ගෙන ගිය විටකදීය.

සටහන

Inserts a new table into the current slide or page.

අයිකනය

වගුව

ගොනුවෙන්

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

 නිරූපකය

Line Style

දාරයේ වර්ණය

යම්කිසි වස්තුවක දාරයේ වර්ණය වෙනස් කිරීම සඳහාදාරයේ වර්ණය මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරීමට රේඛාවේ වර්ණය(දාරයේ) අයිකනය ක්ලික් කරන්න.

 නිරූපකය

රේඛාවේ වර්ණය(දාරයේ)

නිල්

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

අයිකන

දාරය

ප්‍රදේශයේ ආකාරය/පිරවුම

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

හා කරන ලද කොටු

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

අයිකන

සෛල ඒකාබද්ධ කිරීම

පෙළ

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

අයිකන

සෛල බෙදන්න

නිල්

Opens a toolbar that contains functions for optimizing the rows and columns in a table.

අයිකන

Optimize Size

කණ්ඩායම

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

සිරස්ව

‍තෝරාගත් අකුරු පෙළෙහි විශාලත්වය අඩු කරයි.

සංස්කරණය කරන්න

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

පේළි ඇතුළු කරන්න

Inserts one or more rows in the table, below the selection. You can insert more than one row by opening the dialog (choose Table - Insert - Rows), or by selecting more than one row before clicking the icon. The second method inserts rows of the same height as the originally selected rows.

නිරූපකය

පේළියක් ඇතුළු කරන්න

තීරුවක් ඇතුල් කරන්න

Inserts one or more columns into the table, after the selection. You can insert several columns at the same time by opening the dialog (choose Table - Insert - Columns), or by selecting several columns before clicking the icon. If the latter method is used, the columns inserted will have the same relative width as the selected columns.

නිරූපකය

තීරුවක් ඇතුල් කරන්න

පේළිය මකන්න

Deletes the selected row(s) from the table.

අයිකනය

පේලියක් මැකීම

සිරස් පේළිය මකන්න

Deletes the selected column(s) from the table.

අයිකනය

තීරුව මකන්න

Table Design

Opens the Table Design. Double-click a preview to format the table.

Icon

Table Design

වස්තුවෙහි ලක්ෂණ

D'oh! You found a bug (text/simpress/01/05090000m.xhp#tabelletext not found).