විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

ක්ෂේත්‍ර නාම සදහා අන්වර්ථ නාම පත් කරන්න.අන්වර්ථ නාම විකල්ප වන අතර,ක්ෂේත්‍ර නාම ස්තානයෙහි දිිස්වන පාවිච්චි කරන්නාට හිතවත් නාම සැපයුව හෑක.නිදසුනක් ලෙසස විවිිද වගු වලට සමාන නාම ඇති විට,අන්වර්ථ නාම පාවිච්චි කල හැක.

Alias

Enter the alias for the field name.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය