විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

The Query Wizard helps you to design a database query. The saved query can be called later, either from the graphical user interface, or using the automatically created SQL language command.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

Specifies the table to create the query, and specifies which fields you wish to include in the query.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

Specifies the sorting order for the data records in your query.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

Specifies the search conditions to filter the query.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

Specifies whether to display all records of the query, or only the results of aggregate functions.

This page is only displayed when there are numerical fields in the query that allow the use of aggregate functions.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

Specifies whether to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

ක්ෂේත්‍ර නාම සදහා අන්වර්ථ නාම පත් කරන්න.අන්වර්ථ නාම විකල්ප වන අතර,ක්ෂේත්‍ර නාම ස්තානයෙහි දිිස්වන පාවිච්චි කරන්නාට හිතවත් නාම සැපයුව හෑක.නිදසුනක් ලෙසස විවිිද වගු වලට සමාන නාම ඇති විට,අන්වර්ථ නාම පාවිච්චි කල හැක.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

Enter a name of the query, and specify whether you want to display or to modify the query after the Wizard is finished.

පසුපසට

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

පෙළ

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Finish

Applies all changes and closes the wizard.

Cancel

Clicking Cancel closes a dialog without saving any changes made.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය