අවරෝහන පිලිවෙලට දත්ත සකස් කිරීම.

වචන අකාරදි ලෙසත් ඉලක්කම්, එහි අනුපිලිවෙලටත් සකස් කෙරේ

 නිරූපකය

අවරෝහන පිලිවෙලට දත්ත සකස් කිරීම.

Data of the currently selected field are always sorted. A field is always selected as soon as you place the cursor in the field. To sort within tables, you can also click the corresponding column header.

එකකට වඩා වර්ග කිරීමට දත්ත - වර්ග කරන්න තෝරාගන්න, පසුව වර්ගීකරන මාන පටිත්ත ඔස්සේ මාන කිපයක් එකට ගලපාගත හැක.