ආරෝහණ ක්‍රමයට වර්ග කරනවා

පෙළ ක්ෂේස්ත්‍ර අකාරාධී පිලිවෙළට වර්ග කරන අතර සංඛ්‍යාත්මක ක්ෂේස්ත්‍ර සංඛ්‍යාව අනුව වර්ග කෙරේ.

 නිරූපකය

ආරෝහණ ක්‍රමයට වර්ග කරනවා

Data of the currently selected field are always sorted. A field is always selected as soon as you place the cursor in the field. To sort within tables, you can also click the corresponding column header.

එකකට වඩා වර්ග කිරීමට දත්ත - වර්ග කරන්න තෝරාගන්න, පසුව වර්ගීකරන මාන පටිත්ත ඔස්සේ මාන කිපයක් එකට ගලපාගත හැක.