සොයන්න

පෙළ කසරය (text cursor) ලේඛ පෙළ (document text) සිට ශීර්ෂකය හෝ පදකය දක්වා ඉක්මනින් ගෙනයාමට, +Page Up හෝ Page Down ඔබන්න. පෙළ කසරය නැවත ලේඛ පෙළ දක්වා ගෙන ඒමට එම යතුර නැවත ඔබන්න.

If additional views of the current document were opened by Window - New Window, this command will close only the current view.