ලේඛණය

Hyperlinks to any document or targets in documents can be edited using the Document tab from the Hyperlink dialog.

To access this command...

Click Hyperlink icon on Standard bar, click Document


ලේඛණය

පෙත

හයිෆර්ලින්ක් සම්බන්ධය ක්ලික් කළවිට ඔබට විවෘත කිරීමට අවෂ්‍ය ගොණුවහි URL එක ඇතුළත් කරන්න. ඔබ ඉලක්ක රාමුවක් ලබා නොදුනි නම් ගොණුව වර්ථමාන ගොණුව හෝ රාමුව තුළම විවෘත වේ.

ගොනුව විවෘත කරන්න

Opens the Open dialog, where you can select a file.

ලේඛණය තුලවූ ඉලක්කය

ඉලක්කය

Specifies a target for the hyperlink into the document specified under Path.

ලේඛණය තුලවූ ඉලක්කය

Opens the Target in Document dialog.

URL

Specifies the URL, which results from the entries in Path and Target.

Further settings

රාමුව

Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list. If you leave this box blank, the linked file opens in the current browser window.

Form

Specifies whether the hyperlink is inserted as text or as a button.

සිද්ධි

Opens the Assign Macro dialog, in which you can give events such as "mouse over object" or "trigger hyperlink" their own program codes.

පෙළ

Specifies the visible text or button caption for the hyperlink.

නම

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink.