ඉහලට ගෙනයන්න

Positions the selected paragraph after the one below it.

If you have numbered paragraphs and click the Move Down icon, the numbers will be adjusted to the current order.

මෙම ක්‍රියාව සඳහා ඇමතිය හැක්කෙ + ඉහල ඊතලය තද කිරීමෙනි.

 නිරූපකය

පහල දෑමීම