ඉහලට ගෙනයන්න

Positions the selected paragraph before the one above it.

If you have numbered paragraphs and click the Move Up icon, the numbers will be adjusted to the current order.

මෙම ක්‍රියාව සඳහා ඇමතිය හැක්කෙ + ඉහල ඊතලය තද කිරීමෙනි.

 අයිකනය

ඉහලට ගෙනයන්න