පටිගත කරන්න

Assigns or edits the shortcut keys for LibreOffice commands, or LibreOffice Basic macros.

To access this command...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


You can assign or edit shortcut keys for the current application or for all LibreOffice applications.

Note Icon

Avoid assigning shortcut keys that are currently used by your operating system.


LibreOffice

Displays shortcut keys that are common to all LibreOffice applications.

Displays shortcut keys for the current LibreOffice application.

කෙටිමග යතුරු

Lists the shortcut keys and the associated commands. To assign or modify the shortcut key for the command selected in the Function list, click a shortcut in this list, and then click Modify.

ශ්‍රිත

ශ්‍රිත වර්ග ලෑයිස්තුගත කරන්න හා LibreOffice කෙටිමග යතුරු නියමකලහෑක

ප්‍රවර්ගය

තිබෙන ශ්‍රිත වර්ගයන් ලෑයිස්තුගත කරන්න. විලාසයන් නියම කිරීම සඳහා, විවෘත කරන්න "විලාසයන් " .

ශ්‍රිත

ලැයිස්තුව ඔබට කෙටිමග යතුරු නියම කිරීම සදහා අවශ්‍ය ශ්‍රිතය තෝරන්න, click a key combination in කෙටිමග යතුරු පුවරුවී ඈති යතුරු එකතුව මත ක්ලික් කරන්න , ක්ලික් කරන්න වෙනස් කරනවා. තෝරාගත් ශ්‍රිතය මත කෙටිමග යතුරු මේ වන විටත් පවතිනම්, විදහා පෙන්වීම <එම්ඵ්>යතුරු </එම්ඵ්>ලැයිස්තුව.

යතුරු

ප්‍රදර්ශනය කරන්න කෙටිමග යතුරු තෝරාගත් ශ්‍රිත සදහා පවරන ලද .

නව්‍යකරණය

නියම කරන්න තොරගන්නලද යතුරු එකතුව කෙටිමග යතුරු ලයිස්තුගත කරන්න තෝරාගත් විධාන ශ්‍රිතය ලයිස්තුව .

තොරගත් අංගය හෝ අංග මකන්න, ස්ඊර කිරීමකින් තොරව .

ප්‍රවේශනය කරන්න

ප්‍රථමයෙන් සුරකින ලද කෙටිමග යතුරු ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න .

සුරකින්න

වර්තමාන කෙටිමග යතුරු වින්‍යාසය සුරකින්න , පසුව ඔබට ලබාගත හැක .

Reset

නව්‍යකරණය කරන ලද අගයන් යලි පිහිටුවන්න පෙරනිමි අගයන්ට .