මෙනුව

ඩන් ඔබ කරන්න පටිගත කිරීම සහ සංස්කරණය කරනය කිරීම විශල ලෙස.

පටිගත කරන්න නියෝග ඵකතුව

Records a new macro. Only available, if macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.

LibreOffice මූලික

Opens a dialog where you can start a macro.මක්‍රො ආරම්භ පුලුවන් තන සන්වාඩය විවෘත කරන්න

නියෝග එකලස් සෑකසීම

නියෝග එකලස් සෑකසීම සහ ස්ක්‍රිප්ට් සකස් කිරීම සඳහා සංවාදවලට සබැදින් සමන්විත උප මෙනුවක් විවෘත වේ.

Digital Signature

ඔබගෙ මක්‍රො වලින් අන්කිත අත්සන එක් කිරිමට සහ ඉවත් කිරිමට. ඔබට පූලුවන් පවිචි කරන්න සන්වාඩය සන්වඩය දර්ශනය කිරිමට.

LibreOffice මූලික

Macro Organizer පිටුවෙ තියන Dialogs tab එක විවුර්ත කරන්න