විශාල

Opens a dialog to organize macros.

To access this command...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


මැක්‍රෝ නාමය

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

සිට මැක්‍රෝව / මැක්‍රෝව සුරකින්න

ඔබගේ මැක්‍රෝ විවෘත කිරීමට සහ සුරැකීමට ඔබට හැකි පුස්තකාල සහ ඒකක ලැයිස්තුගත කරයි. විශේෂ ලේඛයක් සමඟ මැක්‍රෝවක් සුරැකීමට ලේඛය විවෘත කර පසුව මෙම සංවාදය විවෘත කරන්න.

ධාවනය කරන්න / සුරකින්න

Runs or saves the current macro.

Assign

Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.

සංස්කරණය කරන්න

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing.

New / Delete

Creates a new macro, or deletes the selected macro.

නව මැක්‍රෝවක් තැනීමට සිට මැක්‍රෝව ලැයිස්තුවෙන් "සම්මත" ඒකකය තෝරා, ඊළඟට නව ක්ලික් කරන්න.

මැක්‍රෝවක් මැකීමට එය තෝරා මකන්න ක්ලික් කරන්න.

New Library

Saves the recorded macro in a new library.

New Module

Saves the recorded macro in a new module.

සංවිධායක

ඔබට දැනට පවතින මැක්‍රෝ ඒකක, සංවාද සහ පුස්තකාල එක් කිරීමට, සංස්කරණය කිරීමට හෝ මැකීමට හැකි මැක්‍රෝ සංවිධායව සංවාදය විවෘත කරයි.

Module/Dialog tab page

Lets you manage modules or dialog boxes.

ඒකකය/සංවාදය

දැනට පවතින මැක්‍රෝ සහ සංවාද ලැයිස්තුගත කරයි.

සංස්කරණය කරන්න

සංස්කරණය සඳහා තේරූ මැක්‍රෝව හෝ සංවාදය විවෘත කරයි.

චසාදමන්න

Closes the dialog and saves all changes.

නව

Opens the editor and creates a new module.

නව

Opens the editor and creates a new dialog.

මකන්න

තොරගත් අංගය හෝ අංග මකන්න, ස්ඊර කිරීමකින් තොරව .

පුස්තකාල පටිති පිටුව

Lets you manage the macro libraries for the current application and any open documents.

පිහිටීම

Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize.

පුස්තකාලය

Lists the existing macro libraries for the current application and any open documents.

සංස්කරණය කරන්න

ඔබට තේරූ පුස්තකාලය විකරණය කල හැකි වන පරිදි LibreOffice Basic සංස්කාරකය විවෘත කරයි.

චසාදමන්න

Closes the dialog and saves all changes.

මුරපදය

Assigns or edits the password for the selected library.

නව

නව පුස්තකාලයක් තනයි.

නම

Enter a name for the new library or module.

ආනයනය කරන්න

ඔබට වර්මන් ලැයිස්තුවට එක් කිරීමට අවශ්‍ය LibreOffice Basic පුස්තකාලය තිබෙන තැන සොයා විවෘත කරන්න ක්ලික් කරන්න.

මකන්න

තොරගත් අංගය හෝ අංග මකන්න, ස්ඊර කිරීමකින් තොරව .

Scripts

To open the BeanShell Macros dialog box, choose Tools - Macros - Organize Macros - BeanShell. To open the JavaScript dialog box, choose Tools - Macros - Organize Macros - JavaScript.

නිර්යාත කරනවා

Opens a dialog to export the selected library either as an extension or as a Basic library.

විශාල

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

ධාවනය කරන්න

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Create

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Enter a name for the script.

සංස්කරණය කරන්න

Opens the default script editor for your operating system.

නැවත නම් කරන්න

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

මකා දමන්න

Prompts you to delete the selected script.

The Macro Selector dialog contains two list boxes, namely the Library list box and the Macro name list box.

පුස්තකාලය

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the contents of a library, double-click an entry in the list.

මැක්‍රෝ නාමය

Click a script, and then click a command button.