විකල්පය

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

To access this command...

Choose Format - Bullets and Numbering. Open Position tab page


Note Icon

The Position tab page looks different for documents using the new position and spacing attributes introduced with OpenOffice.org 3.0 (and used in all versions of LibreOffice), or documents using the old attributes from versions before 3.0. The new version of this tab page shows the controls "Numbering followed by", "Numbering alignment", "Aligned at", and "Indent at". The old version of this tab page that can be seen in an old numbered or bulleted list shows the controls "Indent", "Width of numbering", "Minimum space between numbering and text", and "Numbering alignment".


ම්ට්ටම

Select the level(s) that you want to modify.

Numbering followed by

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

තුල

If you select a tab stop to follow the numbering, you can enter a non-negative value as the tab stop position.

අංකන ෙපළගැසීම

Set the alignment of the numbering symbols. Select "Left" to align the numbering symbol to start directly at the "Aligned at" position. Select "Right" to align the symbol to end directly before the "Aligned at" position. Select "Centered" to center the symbol around the "Aligned at" position.

Note Icon

අංකන ෙපළගැසීම විකල්පය ෙඡ්දෙය් ෙපළගැසීම සකස් ෙනාකරයි


ෙපළගැස්ම

අංකන සළකුණ ෙපළගැස්වීමට පිටුෙව් වම් ෙකළවර සිට දුර ඇතුලු කරන්න.

එබුෙමහි

අංකිත ෙඡ්දෙය් පළමු මාර්ගය හඹා යන සියලු මාර්ග ආරම්භ කිරීම සදහා පිටුව වම් ෙකළවර සිට දුර ඇතුලු කරන්න.

එබුම

අංකන සළකුෙණ් වම් ෙකළවර සහ පිටුව වම් ෙකළවර( ෙහා් ෙපළ වස්තුෙව් වම් ෙකළවර ) දුර ඇතුලු කරන්න. වත්මන් ෙඡ්දෙය් විලාශය එබුමක් නම්, ඔබ ෙමහි ඇතුලු කළ අගයද එබුමට එකතු ෙව්.

සම්බන්ධ

ලැයිස්තු ධූරාවලිෙය් කලින් මට්ටමට සාෙප්ක්ෂව වත්මන් මට්ටම අනුච්ෙඡ්දනය කරන්න.

අංකනය කිරීෙම් පළල

අංකන සළකුෙණ් වම් ෙකළවර සහ ෙපළහි වම් ෙකළවර අතර තැබිය යුතු දුර ඇතුලු කරන්න.

පෙරනිම්ය

අනුේඡ්දය සහ පරතර අගයයන්, පෙරනිමිය අගයයන් වලට නැවත සකස් කරන්න.

Preview Field

Displays a preview of the current selection.