විකල්පය

අංකන හා බුලට් ගොනු ආකෘතීන් ගලපන්න.ඔබට අවශය නම් ,ධූරාවලිය තනි මට්ටමින් අකෘතිකරනය කල හැක.

To access this command...

Choose Format - Bullets and Numbering. Open Options tab page


හැඩතල

වෙනස් කිරීමට අවශ්ය මට්ටම් තෝරා නියම වශයෙන් සඩහන් කරන්න.

ම්ට්ටම

ඔබට වෙනස් කිරීමට අවශ්ය මට්ටම් තෝරා තෝරා ගන්නා ලද මට්ට්ම් පූර්වදර්ශනය වේ.

අංකය කිරීම

Select a numbering style for the selected levels.

තෝරාගැනීම

විස්තරය

1,2,3...

අරාබි සංඛ්‍යා

A, B, C, ...

ලොකු අකුරු

a, b, c, ...

කුඩා අකුරු

I, II, III, ...

රෝමානු අක්ශර(ලොකු අකුරු)

i, ii, iii, ...

සින්හල

A,... AA,... AAA,...

හෝඩිය අනුව අන්කනය කරන ලද කුඩා අකුරු.

a,... aa,... aaa,...

හෝඩිය අනුව අන්කනය කරන ලද කුඩා අකුරු.

Bullet

Adds a bullet to the beginning of a line. Select this option, and then click the Character button to choose a bullet style.

Image

Displays an image for the bullet. Select this option, and then click Select to locate the image file that you want to use. The image gets embedded into the document.

සම්බන්ධක චිර්‍තක

Displays an image for the bullet. Select this option, and then click Select to locate the image file that you want to use. The image gets inserted as a link to the image file.

කිසිසේත් නැත

Does not apply a numbering style.


The availability of the following fields depends on the style that you select in the Numbering box.

Before

Enter a character or the text to display in front of the number in the list.

After

Enter a character or the text to display behind the number in the list. If you want to create a numbered list that uses the style "1.)", enter ".)" in this box.

Start at

Enter a new starting number for the current level.

අක්ෂර වලට

Opens the Special Characters dialog, where you can select a bullet symbol.

Options for graphics:

Select...

Select the graphic, or locate the graphic file that you want to use as a bullet.

පළල

Enter a width for the graphic.

උස

Enter a height for the graphic.

අනුපාත(ය) තබාගන්න

Maintains the size proportions of the graphic.

එල්ලයට

Select the alignment option for the graphic.