චිත්රක

බුලට් ලැයිස්තුවේ වෙනස් චිර්‍තක ඔබට බුලට් ලෙස පාවිච්චි කිරීමට පෙන්වයි.

To access this command...

Choose Format - Bullets and Numbering - Image tab


තෝරාගැනීම

ඔබට බුලට් ලෙස යෙදීමට අවශ්‍ය චිර්‍තක ක්ලික් කරන්න

සම්බන්ධක චිර්‍තක

සක්රීය කර ඈත්නම් චිර්‍තක සමිබන්ධක ලෙස ඈතුලත් වේ. නැත්නම්, චිත්රක ලිපිගොනුව තුළට එබ්බ වේ.