බුලට් සහ අංක කීරීම

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

To access this command...

Choose Format - Bullets and Numbering

On Formatting toolbar, click

Icon

Bullets On/Off


Numbering and Numbering Styles

Turning off Bullets and Numbering for Individual Paragraphs

The Bullets and Numbering dialog has the following tabs:

විකල්පය

Displays the different bullet styles that you can apply.

Note Icon

Bullets and Numbering of paragraphs is supported only in Writer, Impress and Draw.


බුලට් සහ අංක කීරීම

Displays the different numbering styles that you can apply.

විකල්පය

Displays the different styles that you can apply to a hierarchical list. LibreOffice supports up to nine outline levels in a list hierarchy.

චිත්රක

බුලට් ලැයිස්තුවේ වෙනස් චිර්‍තක ඔබට බුලට් ලෙස පාවිච්චි කිරීමට පෙන්වයි.

විකල්පය

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

විකල්පය

අංකන හා බුලට් ගොනු ආකෘතීන් ගලපන්න.ඔබට අවශය නම් ,ධූරාවලිය තනි මට්ටමින් අකෘතිකරනය කල හැක.