සියල්ල තෝරන්න

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

To access this command...

Choose Tools - Spelling.

F4 යතුර

On Standard bar, click

අයිකනය

Spelling


Checking Spelling and Grammar

වචන වල නිරවද්‍යතාව බෑලීම සිදුවන්ෙන් කර්සරය ඇති වර්තමාන ස්ථානෙය් සිට ෙල්ඛනෙය් අවසාන ස්ථානයට ෙහා් ෙතා්රන ස්ථානයටය.මුල සිට වචන වල නිරවද්‍යතාව බෑලීම ෙත්‍රීමට "පවත්වාගෙන යනවා" ෙතා්රන්න

වචන වල නිරවද්‍යතාව බෑලීම වීමසනුෙය් නිරවද්ය ෙනාවන වචන සඳහා වන අතර ඔබට ෙනාදන්නා වචනයක් පර්ශීලක ශබ්දෙකා්ෂයට එක් කීරීමට විකල්පයක් ද ලබා ෙද්.පලමු නිරවද්ය ෙනාවන වචනය හමුවු විට වචන වල නිරවද්‍යතාව බෑලීම ෙදබස් ෙකාටුව විවෘත ෙව්.

ව්‍යාකරණය නිරවද්‍යතාව බෑලීෙම් දිගුව ස්ථාපනය කෙල් නම්, එම ෙදබසටඅක්ෂරවින්‍යාසය සහ ව්‍යාකරණය යයී කියනු ලැෙබ්.අක්ෂරවින්‍යාස වැරදී රතු පාටින්ද ව්‍යාකරණය වැරදී නිල් පාටින්ද යටින් ඉරි ඇඳ ඇත.පලමුව අක්ෂරවින්‍යාස වැරදී ද ෙදවනුව ව්‍යාකරණය වැරදී ද ෙදබස් ෙකාටුව මගින් ෙපන්වයි.

හැකියාව ලබා ෙදන්නව්‍යාකරණය නිරවද්‍යතාව බෑලීමටපලමුව සියලු අක්ෂරවින්‍යාස වැරදී ද, ඊළඟට සියලු ව්‍යාකරණය වැරදී වලට.

ශබ්දකෝෂෙය් නැත

අක්ෂරවින්‍යාසය වැරදී වචන ඉස්මතු කර වාක්ය සමඟ දර්ශනය කරන්න. වචන ෙහා් වාක්ය සංස්කරණය කරන්න,ෙහා් ෙපල ෙකාටුෙව් ඇති එක් ෙයා්ජනාවක් ක්ලික් කරන්න.

ෙයා්ජනා

Lists suggested words to replace the misspelled word. Select the word that you want to use, and then click Correct or Correct All.

ෙපළ භාෂාව

Specifies the language to use to check the spelling.

A language entry has a check mark in front of it if the spellcheck is activated for this language.

විකල්ප

ඔබට ෙත්‍රීය හැකි පරීශිලක ෙත්‍රැ ශබ්දෙකා්ෂ සහ අක්ෂරවින්‍යාස වැරදී සඳහා නීති නියම කීරීමට ෙදබස් ෙකාටුවක් විවෘත කරන්න.

Add to Dictionary

පරීශිලක ෙත්‍රැ ශබ්දෙකා්ෂයකට ෙනාදන්නා වචනයක් එක් කරන්න

එක වරක් අමතක කරන්න

ෙනාදන්නා වචන මඟ හැර යන ගමන් අක්ෂරවින්‍යාස නීවැරදි කීරීම කරෙගන යන්න.

Note Icon

This label of this button changes to Resume if you leave the Spellcheck dialog open when you return to your document. To continue the spellcheck from the current position of the cursor, click Resume.


සියල්ල අමතක කරන්න.

Skips all occurrences of the unknown word until the end of the current LibreOffice session and continues with the spellcheck.

Correct

Replaces the unknown word with the current suggestion. If you changed more than just the misspelled word, the entire sentence is replaced.

Correct All

Replaces all occurrences of the unknown word with the current suggestion.

එක් පියවරක් පසු පසට යන්න

Click to undo the last change in the current sentence. Click again to undo the previous change in the same sentence.