පෙරබිමට

තෝරා ගත් වස්තුව පෙල ඉදිරියට ගෙන යන්න.

To access this command...

Choose Format - Arrange - To Foreground

අයිකනය

පෙරබිමට