ඉදිරියට ගෙනඑන්න

තෝරාගත් වස්තුව එක මට්ටමකින් ඉහළට ගෙනඑන්න, එම නිසා එය අවස්ථා තැන්පතුවේ අනුපිළිවෙල ඉහළට ආසන්නයේ ඈත.

To access this command...

Choose Format - Arrange - Send Backward (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Choose Modify - Arrange - Send Backward (LibreOffice Draw)

+minus sign (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Open context menu - choose Arrange - Send Backward (LibreOffice Impress)

අයිකනය

Send Backward